• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (zwana skrótowo AWF), która prowadzi działalność zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1950 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 273). Dane kontaktowe: 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78, (dalej: Administrator).

2. W sprawie ochrony danych osobowych kandydata można kontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

3. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe:

a)    w celu realizacji procesu rekrutacji na studia prowadzone w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku akademickim 2023/2024. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z ustawą z dnia 20.09.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018 roku w sprawie studiów, a w przypadku osób, które na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego są zobowiązane do przedłożenia zaświadczeń lekarskich - także art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów;

b)   w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na studia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w klauzuli zgody, jest dobrowolne – ich niepodanie spowoduje nieprzetwarzanie Państwa danych w celach wskazanych w klauzuli zgody.

5. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizowanym usługami bankowymi to jest operatorowi płatności.

6. W przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia, jego dokumentacja z procesu rekrutacji, zawierająca dane osobowe, zostanie włączona do teczki studenta. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na studia, dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji powiększony o czas, w którym kandydat może odwołać się od decyzji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu wskazanego w klauzuli zgody lub do czasu jej wycofania.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

8. Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma Pani /Pan prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w związku z wykonywaniem przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Pani/Pana praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw może Pani / Pan złożyć bezpośrednio Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

12. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie rekrutacyjnym.

 

Zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższą informację