• zaloguj się
  • utwórz konto

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (także jako „AWF w Krakowie”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-03-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan)
  • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
  • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków
  • niektóre z modułów mogą nie posiadać wersji kolorystycznych, odpowiednich kontrastów, pełnej nawigacji za pośrednictwem klawiatury, przypisanych etykiet do pól formularzy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez AWF w Krakowie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz skrótu Ctrl+U dla wywołania menu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Poniżej wskazujemy dane teleadresowe im. Bronisława Czecha w Krakowie:
Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Krakow; tel. centrala +48 12 683 1000.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Paweł Żychowicz, pawel.zychowicz@awf.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 683 1130. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

AWF w Krakowie powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Uczelnia niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Uczelnia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy AWF w Krakowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji albo w przypadku, gdy odpowiedź udzielona na zgłoszone żądanie okaże się niesatysfakcjonująca dla osoby wnoszącej żądanie, wnoszący żądanie może złożyć skargę do Rektora AWF w Krakowie. Przedmiotowa skarga może zostać złożona pisemnie (adres podmiotu publicznego został wskazany powyżej) lub drogą elektroniczną na adres rektor@awf.krakow.pl. Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się tutaj: https://www.rpo.gov.pl/.